buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

  Hướng dẫn cách xem búp để định ngày lặt lá cho mai (119 อ่าน)

26 ก.ค. 2566 11:07

<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để định ng&agrave;y lặt l&aacute; cho c&acirc;y mai, bạn cần xem b&uacute;p hoa để đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng c&acirc;y v&agrave; quyết định thời điểm lặt l&aacute;. Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch xem b&uacute;p hoa v&agrave; định ng&agrave;y lặt l&aacute; cho c&acirc;y mai:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">X&aacute;c định loại b&uacute;p hoa: B&uacute;p hoa của c&acirc;y mai thường c&oacute; hai loại: b&uacute;p hoa to v&agrave; b&uacute;p hoa nhỏ. B&uacute;p hoa to l&agrave; b&uacute;p c&oacute; k&iacute;ch thước lớn, thường l&agrave; b&uacute;p hoa sắp nở. B&uacute;p hoa nhỏ l&agrave; b&uacute;p c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn, thường l&agrave; b&uacute;p hoa chưa ph&aacute;t triển ho&agrave;n chỉnh. Bạn cần x&aacute;c định loại b&uacute;p hoa m&agrave; c&acirc;y mai đang c&oacute; để định ng&agrave;y lặt l&aacute; ph&ugrave; hợp.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết xem th&ecirc;m: </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai v&agrave;ng c&oacute; mấy loại</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">?</span></div>
<div dir="ltr" style="text-align: center;"></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra số lượng b&uacute;p hoa to: Nếu c&acirc;y mai c&oacute; nhiều b&uacute;p hoa to v&agrave; sắp nở, điều n&agrave;y cho thấy c&acirc;y đ&atilde; sẵn s&agrave;ng để lặt l&aacute; v&agrave; sẽ nở hoa trong thời gian tương đối ngắn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra m&agrave;u sắc của b&uacute;p hoa: Nếu b&uacute;p hoa to đ&atilde; c&oacute; m&agrave;u sắc r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; sắp mở c&aacute;nh, đ&oacute; l&agrave; dấu hiệu c&acirc;y sẽ nở hoa trong thời gian gần.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra độ rụng của l&aacute; c&acirc;y: Nếu c&acirc;y mai bắt đầu rụng l&aacute; tự nhi&ecirc;n, đ&oacute; cũng l&agrave; dấu hiệu cho thấy c&acirc;y sẽ nở hoa trong thời gian kh&ocirc;ng xa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&ugrave;y theo nhu cầu trang tr&iacute; v&agrave; thời gian m&agrave; bạn muốn c&acirc;y mai nở hoa, bạn c&oacute; thể quyết định đặt c&acirc;y trong nh&agrave; một thời gian trước Tết để c&acirc;y c&oacute; thể nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp lễ.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi đ&atilde; x&aacute;c định được thời điểm lặt l&aacute; cho c&acirc;y mai, bạn cần ch&uacute; &yacute; một số điểm quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y để đảm bảo c&acirc;y nở hoa đẹp v&agrave; tươi tắn:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tăng cường &aacute;nh s&aacute;ng: C&acirc;y mai cần &aacute;nh s&aacute;ng đủ để ph&aacute;t triển v&agrave; nở hoa tốt. Đặt c&acirc;y ở nơi c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n, tr&aacute;nh đặt c&acirc;y trong nơi tối tăm hoặc thiếu &aacute;nh s&aacute;ng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đảm bảo đủ nước: C&acirc;y mai cần được tưới nước đều đặn v&agrave; đủ lượng. Trước khi lặt l&aacute;, h&atilde;y tăng cường tưới nước cho c&acirc;y để gi&uacute;p c&acirc;y khỏe mạnh v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho qu&aacute; tr&igrave;nh nở hoa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ: Trước khi c&acirc;y mai nở hoa, bạn c&oacute; thể b&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y. Sử dụng ph&acirc;n hữu cơ gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; nở hoa đẹp.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hạn chế chuyển vị tr&iacute; c&acirc;y: Khi c&acirc;y mai đ&atilde; sẵn s&agrave;ng nở hoa, hạn chế chuyển vị tr&iacute; c&acirc;y để tr&aacute;nh g&acirc;y căng thẳng v&agrave; l&agrave;m rụng b&uacute;p hoa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp v&agrave;o b&uacute;p hoa: Khi c&acirc;y mai đ&atilde; nở hoa, tr&aacute;nh để c&acirc;y tiếp x&uacute;c trực tiếp với &aacute;nh nắng mạnh v&agrave;o b&uacute;p hoa, điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m h&eacute;o v&agrave; l&agrave;m rụng hoa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Giữ ẩm cho kh&ocirc;ng kh&iacute; xung quanh c&acirc;y: C&acirc;y mai cần kh&ocirc;ng kh&iacute; ẩm để ph&aacute;t triển tốt. Bạn c&oacute; thể sử dụng phun sương nhẹ xung quanh c&acirc;y hoặc đặt chậu c&acirc;y l&ecirc;n đĩa nước để tạo độ ẩm.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: Hướng dẫn </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">c&aacute;ch chọn chậu trồng mai v&agrave;ng</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, bạn n&ecirc;n lưu &yacute; thực hiện c&aacute;c bước sau để gi&uacute;p c&acirc;y nở hoa đẹp v&agrave; bền vững:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tạo điều kiện m&ocirc;i trường thuận lợi: C&acirc;y mai th&iacute;ch hợp với m&ocirc;i trường ẩm ướt, đất pha chua v&agrave; tho&aacute;t nước tốt. H&atilde;y tạo điều kiện thuận lợi cho c&acirc;y bằng c&aacute;ch cung cấp đủ độ ẩm cho đất v&agrave; kh&ocirc;ng gian xung quanh c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt tỉa c&acirc;y mai: Thực hiện cắt tỉa c&acirc;y định kỳ để giữ cho c&acirc;y mai c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng đẹp v&agrave; tỉa bỏ c&aacute;c c&agrave;nh hoặc l&aacute; yếu. Tuyệt đối kh&ocirc;ng tỉa c&acirc;y v&agrave;o thời điểm gần tết, v&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh ra hoa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra s&acirc;u bệnh hại: Theo d&otilde;i c&acirc;y mai thường xuy&ecirc;n để ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c dấu hiệu của s&acirc;u bệnh hại. Nếu ph&aacute;t hiện c&acirc;y bị nhiễm s&acirc;u bệnh, h&atilde;y xử l&yacute; ngay bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng trừ hoặc sử dụng thuốc trừ s&acirc;u an to&agrave;n cho c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo vệ c&acirc;y khỏi thay đổi nhiệt độ đột ngột: Tr&aacute;nh để c&acirc;y mai tiếp x&uacute;c với thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt l&agrave; khi chuyển từ nơi lạnh sang nơi ấm hay ngược lại. Điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m rụng b&uacute;p hoa v&agrave; g&acirc;y tổn thương cho c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tạo điều kiện cho c&acirc;y v&agrave;o đ&uacute;ng thời gian: H&atilde;y cung cấp cho c&acirc;y mai đủ &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; độ ẩm, đồng thời kiểm so&aacute;t mức độ ph&acirc;n b&oacute;n sao cho c&acirc;y c&oacute; đủ dinh dưỡng để ph&aacute;t triển v&agrave; nở hoa đ&uacute;ng dịp tết.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Hướng dẫn c&aacute;ch định </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">gi&aacute; mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> uy t&iacute;n</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ: Thay v&igrave; sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n h&oacute;a học, h&atilde;y sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ tự nhi&ecirc;n để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y. Ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển khỏe mạnh m&agrave; c&ograve;n bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; tận t&acirc;m: Chăm s&oacute;c c&acirc;y mai đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; tận t&acirc;m. H&atilde;y d&agrave;nh thời gian quan s&aacute;t v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y một c&aacute;ch cẩn thận, v&agrave; bạn sẽ nhận được th&agrave;nh quả đ&aacute;ng kỳ vọng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhờ ch&uacute; trọng c&aacute;c yếu tố tr&ecirc;n v&agrave; tận hưởng qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, bạn sẽ c&oacute; được c&acirc;y hoa đẹp v&agrave; tươi tắn để ch&agrave;o đ&oacute;n ng&agrave;y Tết với niềm h&acirc;n hoan v&agrave; phấn khởi. H&atilde;y d&agrave;nh thời gian thư gi&atilde;n v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y một c&aacute;ch tận t&acirc;m, v&agrave; c&acirc;y mai của bạn sẽ trở th&agrave;nh điểm nhấn quan trọng trong kh&ocirc;ng gian ng&agrave;y Tết.</span></div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
<address> </address></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้